Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 220

Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o referendum lokalnym.


Tekst aktu: pdf D20020220L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20020220.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20020220Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-03-16
Data wydania: 2002-02-15
Data wejścia w życie: 2002-03-31
Data obowiązywania: 2002-03-31
Uwagi: Przepis art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) i przepis art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592) mają zastosowanie do V kadencji Sejmu.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Orzeczenie TK Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP