Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2003 nr 128 poz. 1176

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Tekst aktu: pdf D20031176L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20031176.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20031176Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2003-07-21
Data wydania: 2003-06-13
Data wejścia w życie: 2003-09-01
Data obowiązywania: 2003-09-01
Uwagi: art. 107 stosuje się od dnia 1 maja 2004 r., art. 129 w zakresie, w jakim dotyczy cudzoziemców posiadajacych zgodę na pobyt tolerowany, stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r., przepisy art. 108 ust. 1-3 utraciły moc z dniem 1 maja 2004 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP