Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne


Tekst aktu: pdf D20041800L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20041800.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20041800Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2004-08-03
Data wydania: 2004-07-16
Data wejścia w życie: 2004-09-03
Data obowiązywania: 2004-09-03
Uwagi: Art. 81 ust. 5, art. 100, art. 118 ust. 7, art. 150 ust. 3, art. 180 ust. 2 i art. 183-185 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. Ustawa odsyła do dyrektywy 2002/21/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług Lączności elektronicznej (Dz. Urz. WE L 108 z 24.4.2002)
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI
PREZ. RADY MINISTRÓW
Organ zobowiązany: KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS INFORMATYZACJI
MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP