Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 84 poz. 455

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20110455L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20110455.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20110455Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-04-21
Data wydania: 2011-03-18
Data wejścia w życie: 2011-10-01
Data obowiązywania: 2011-10-01
Uwagi: art. 1 pkt 68 - 70, pkt 71 w zakresie art. 94b i 94c, pkt 73 - 79, pkt 81 w zakresie art. 103 ust. 2, pkt 106, pkt 147, pkt 154 w zakresie art. 209 ust. 6, art. 4 pkt 1 lit. b i d oraz pkt 2 lit. b wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.; art. 1 pkt 71 w zakresie art. 94a, pkt 82, pkt 119, pkt 122 w zakresie art. 173 ust. 1 pkt 4 i 5, pkt 127, pkt 129 w zakresie art. 181 ust. 2, pkt 131 lit. b tiret drugie, pkt 133, pkt 144 w zakresie art. 199 ust. 3 i pkt 145 wchodzą w życie z dniem 1 października 2012 r.; art. 20 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.; art. 1 pkt 83 w zakresie art. 105 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.; art. 1 pkt 92 wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r. ustawa została zmieniona- uchylono art. 5, który wprowadzał zmianę ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
MIN. WŁAŚCIWY DS SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Orzeczenie TK Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP