Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 7

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20140007L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20140007.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20140007Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-01-03
Data wydania: 2013-12-06
Data wejścia w życie: 2014-01-18
Data obowiązywania: 2014-01-18
Uwagi: Art. 1 pkt 18 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r. Art. 1 pkt 9 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Art. 1 pkt 17 lit. c wchodzi w życie z dniem 31 marca 2015 r. Art. 1 pkt 11 w zakresie art. 201 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP