Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 502

Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20140502L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20140502.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-04-18
Data wydania: 2014-01-24
Data wejścia w życie: 2014-06-01
Data obowiązywania: 2014-06-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP