Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2014 poz. 598

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20140598L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20140598.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20140598Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-05-12
Data wydania: 2014-03-14
Data wejścia w życie: 2014-05-27
Data obowiązywania: 2014-05-27
Uwagi: Art. 1 pkt 9 lit. b i d oraz pkt 40, 45–47, 49 i 50 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2014 r.; 2) art. 1: a) pkt 6 lit. b w zakresie art. 9 ust. 2d pkt 3, b) pkt 9 lit. a tiret pierwsze, c) pkt 29 w zakresie art. 36a ust. 4 pkt 1 w odniesieniu do Ochotniczych Hufców Pracy i art. 36d ust. 2 pkt 3 lit. b, d) pkt 78 w zakresie art. 106a ust. 5 pkt 1, e) pkt 81 lit. a w zakresie art. 109 ust. 2c, f) pkt 81 lit. c - wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.; 3) art. 7 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP