Dz.U. 2015 poz. 788

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20150788L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20150788.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20150788Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-06-11
Data wydania: 2015-04-09
Data wejścia w życie: 2015-07-12
Data obowiązywania: 2015-07-12
Uwagi: Art. 1 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 w zakresie art. 36z ust. 2, pkt 5 w zakresie art. 72a ust. 4, pkt 6 lit. a tiret pierwsze i tiret drugie, w zakresie art. 78 ust. 1 pkt 6a oraz lit. b, pkt 7 w zakresie art. 78a ust. 8, pkt 12 w zakresie art. 95 ust. 1b, pkt 20 lit. b w zakresie art. 115 ust. 1 pkt 10 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie