Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2015 poz. 1045

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20151045L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20151045.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20151045Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-07-28
Data wydania: 2015-06-25
Data wejścia w życie: 2016-01-01
Data obowiązywania: 2016-01-01
Uwagi: Art. 57 wchodzi w życie z dniem 29.07.2015 r.,art. 29 pkt 1-10, pkt 11 w zakresie art. 88, art. 89 i art. 90 ust. 1 oraz pkt 12 art. 51, art. 53 i art. 55 ust. 2-4 wchodzą w życie z dniem 28 sierpnia 2015 r. Akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP