Dz.U. 2016 poz. 1165

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20161165L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20161165.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20161165Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-08-02
Data wydania: 2016-07-22
Data wejścia w życie: 2016-09-02
Data obowiązywania: 2016-09-02
Uwagi: 1) art. 1 pkt 1 lit. b w zakresie art. 3 pkt 10f, pkt 10 lit. c, d i f–i, pkt 11 lit. d w zakresie art. 35 ust. 1c pkt 6, pkt 12 lit. b i c, pkt 18 lit. a, b, d i e w zakresie art. 41 ust. 4a oraz art. 14 wchodzą w życie z dniem 3 sierpnia 2016 r.; 2) art. 8 pkt 3 i 4 oraz 6 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.; 3) art. 10 pkt 12 lit. d w zakresie art. 24 ust. 5c i pkt 33 lit. a tiret szóste i lit. f wchodzą w życie z dniem 15 listopada 2017 r.; 4) art. 10 pkt 10 lit. d i e w zakresie art. 21b ust. 13 i 14, pkt 11 lit. a i b w zakresie art. 22 ust. 1 i 1b oraz pkt 26 w zakresie art. 38 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ENERGII
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie