Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  autorskie prawo:
 
< powrót
 
1 - 100 z 164    Następne >Dz.U. 2017 poz. 1089

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Dz.U. 2017 poz. 880

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U. 2016 poz. 1333

Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U. 2016 poz. 666

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

M.P. 2016 poz. 49

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zmianie oraz cofnięciu zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi

Dz.U. 2015 poz. 1924

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia

Dz.U. 2015 poz. 1923

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 1834

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie konkursu na organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi uprawnioną do zawierania umów na korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym

Dz.U. 2015 poz. 1823

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań

Dz.U. 2015 poz. 1790

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do wykazu utworów niedostępnych w obrocie handlowym

Dz.U. 2015 poz. 1639

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych

Dz.U. 2015 poz. 1572

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie pobierania i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom od producenta fonogramu oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do pobierania i wypłaty tego wynagrodzenia

Dz.U. 2015 poz. 994

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U. 2015 poz. 932

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2015 r. sygn. akt SK 32/14

Dz.U. 2015 poz. 280

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lutego 2015 r. sygn. akt K 15/13

Dz.U. 2014 poz. 978

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

M.P. 2014 poz. 526

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o uchyleniu zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi

M.P. 2013 poz. 540

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych

M.P. 2012 poz. 794

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2012 r. w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym za niezgodny z zasadą pomocniczości

M.P. 2012 poz. 575

Zarządzenie Nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych

Dz.U. 2011 nr 240 poz. 1435

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2011 r. sygn. akt P 18/09

Dz.U. 2011 nr 105 poz. 616

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 12 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów

Dz.U. 2011 nr 88 poz. 497

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

Dz.U. 2011 nr 36 poz. 186

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia sądu okręgowego właściwego do rozpoznawania niektórych spraw z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych

Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1644

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych

Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1016

Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

M.P. 2010 nr 71 poz. 907

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zmianie zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi

M.P. 2010 nr 3 poz. 19

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi

M.P. 2009 nr 21 poz. 270

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1610

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych

Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1599

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów

Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1792

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych

Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1293

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U. 2007 nr 99 poz. 662

Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2007 nr 50 poz. 338

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych

Dz.U. 2006 nr 121 poz. 843

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2006 r. o sprostowaniu błędów

Dz.U. 2006 nr 94 poz. 658

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 2006 r. sygn. akt K 5/05

Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U. 2006 nr 66 poz. 474

Ustawa z dnia 23 marca 2006 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U. 2006 nr 21 poz. 164

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 stycznia 2006 r. sygn. akt SK 40/04

Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych

Dz.U. 2005 nr 232 poz. 1979

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 listopada 2005 r. sygn. akt P 10/03

Dz.U. 2005 nr 112 poz. 943

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych

Dz.U. 2005 nr 63 poz. 560

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych

Dz.U. 2005 nr 3 poz. 13

Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu WIPO o prawie autorskim, sporządzonego w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.

Dz.U. 2005 nr 3 poz. 12

Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o Prawie Autorskim, sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.

Dz.U. 2004 nr 172 poz. 1804

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2004 nr 124 poz. 1301

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestru informacji o produkcji nośników optycznych oraz rodzajów kodów identyfikacyjnych

Dz.U. 2004 nr 91 poz. 869

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U. 2004 nr 84 poz. 788

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu działania Komisji Prawa Autorskiego, wynagradzania jej członków, wysokości opłat za postępowanie przed tą Komisją oraz zasad ich wnoszenia

M.P. 2004 nr 18 poz. 322

Obwieszczenie Ministra Kultury z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

Dz.U. 2003 nr 174 poz. 1690

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 września 2003 r. sygn. akt K 55/02

Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1610

Ustawa z dnia 25 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1232

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie opłat uiszczanych przez posiadaczy urządzeń reprograficznych

Dz.U. 2003 nr 105 poz. 991

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 715

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o ratyfikacji Traktatu WIPO o prawie autorskim, sporządzonego w Genewie dnia 1996 r.

Dz.U. 2003 nr 41 poz. 354

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie wysokości procentu wpłat na Fundusz Promocji Twórczości

Dz.U. 2003 nr 13 poz. 134

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości oraz wymogów formalnych, jakim powinien odpowiadać ten wniosek

Dz.U. 2002 nr 201 poz. 1698

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Promocji Twórczości.

Dz.U. 2002 nr 197 poz. 1662

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1510

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1368

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U. 2001 nr 16 poz. 168

Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina.

Dz.U. 2000 nr 80 poz. 904

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dz.U. 2000 nr 53 poz. 637

Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

M.P. 2000 nr 36 poz. 727

Zarządzenie Nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych.

M.P. 1998 nr 45 poz. 641

Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Sztuki o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Dz.U. 1997 nr 43 poz. 272

Ustawa z dnia 19 marca 1997 r. o zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

M.P. 1996 nr 12 poz. 143

Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie zmian w wykazie decyzji o udzieleniu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Dz.U. 1996 nr 1 poz. 5

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie wysokości, szczegółowych zasad pobierania i odprowadzania opłat od czystych nośników i urządzeń służących do utrwalania utworów dla własnego użytku osobistego oraz wskazania organizacji zbiorowego zarządzania właściwych do ich pobierania.

M.P. 1995 nr 39 poz. 472

Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Sztuki o udzieleniu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Dz.U. 1995 nr 7 poz. 34

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych.

Dz.U. 1995 nr 5 poz. 25

Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1994 nr 138 poz. 736

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu działania Komisji Prawa Autorskiego, wynagradzania jej członków, wysokości opłat za postępowanie przed tą Komisją oraz zasad ich wnoszenia.

Dz.U. 1994 nr 138 poz. 735

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości opłat na Fundusz Promocji Twórczości od egzemplarzy utworów, których autorska ochrona majątkowa upłynęła, szczegółowych zasad wypłat z tego Funduszu oraz przyznawania z niego stypendiów i pomocy socjalnej.

Dz.U. 1994 nr 104 poz. 507

Oświadczenie Rządowe z dnia 30 sierpnia 1994 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do artykułów od 1 do 21 oraz do załącznika do Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzonego w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r.

Dz.U. 1994 nr 104 poz. 506

Dokument przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do artykułów od 1 do 21 oraz do załącznika do Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzonego w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r.

Dz.U. 1994 nr 65 poz. 280

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U. 1994 nr 43 poz. 170

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 1994 r. o sprostowaniu błędów.

Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dz.U. 1993 nr 134 poz. 646

Ustawa z dnia 16 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania i niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U. 1993 nr 52 poz. 244

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

M.P. 1993 nr 37 poz. 385

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.

Dz.U. 1993 nr 8 poz. 41

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie premii autorskich, hodowlanych i pomocniczych oraz opłat hodowlanych.

Dz.U. 1992 nr 26 poz. 116

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie premii autorskich, hodowlanych i pomocniczych oraz opłat hodowlanych.

M.P. 1991 nr 4 poz. 20

Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 stycznia 1991 r. w sprawie odstąpienia od ustalania zasad zawierania umów z autorami oraz stawek wynagrodzeń za utwory literackie i tłumaczenia zamawiane lub wykorzystane przez radio i telewizję.

Dz.U. 1990 nr 90 poz. 532

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1990 r. w sprawie premii autorskich, hodowlanych i pomocniczych oraz opłat hodowlanych.

M.P. 1990 nr 30 poz. 240

Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 lipca 1990 r. w sprawie odstąpienia od ustalania umów wzorcowych oraz zasad i stawek wynagradzania za utwory wydawane w formie książkowej, utwory fotograficzne, muzyczne, plastyczne i sceniczne oraz dzieła lutnicze.

Dz.U. 1990 nr 18 poz. 107

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od wynagrodzeń.

M.P. 1990 nr 4 poz. 31

Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 lutego 1990 r. w sprawie odstąpienia od ustalania zasad i stawek wynagradzania oraz umów wzorcowych o prace literackie i pomocnicze prace literackie do filmu.

M.P. 1990 nr 2 poz. 15

Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane w formie książkowej oraz za utwory plastyczne.

M.P. 1989 nr 40 poz. 317

Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 listopada 1989 r. w sprawie zawierania umów o stworzenie oryginalnych dzieł lutniczych i ich konserwację oraz stawek wynagrodzeń za te prace.

M.P. 1989 nr 35 poz. 276

Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 października 1989 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczenia wynagrodzeń za utwory sceniczne i muzyczne.

M.P. 1989 nr 35 poz. 275

Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 października 1989 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane w formie książkowej oraz za utwory plastyczne.

M.P. 1989 nr 30 poz. 234

Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 sierpnia 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania autorów utworów fotograficznych.

M.P. 1989 nr 11 poz. 91

Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 kwietnia 1989 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane w formie książkowej oraz za utwory plastyczne.

M.P. 1989 nr 11 poz. 90

Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 marca 1989 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń za utwory sceniczne i muzyczne.

1 - 100 z 164    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP