Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  autostrady:
 
< powrót
 
1 - 100 z 135    Następne >Dz.U. 2017 poz. 1671

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej

Dz.U. 2017 poz. 1057

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Dz.U. 2016 poz. 2260

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Dz.U. 2016 poz. 1948

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Dz.U. 2016 poz. 1020

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2016 poz. 784

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych

Dz.U. 2016 poz. 770

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Dz.U. 2016 poz. 615

Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 1502

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia

Dz.U. 2015 poz. 1313

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Dz.U. 2015 poz. 1063

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa

Dz.U. 2015 poz. 901

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

M.P. 2015 poz. 703

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wykazu umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej

Dz.U. 2015 poz. 641

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Dz.U. 2015 poz. 211

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2014 poz. 1559

Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym

Dz.U. 2014 poz. 1310

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Dz.U. 2014 poz. 857

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych

Dz.U. 2014 poz. 805

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2014 poz. 348

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2014 r. sygn. akt K 13/11

Dz.U. 2014 poz. 45

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie autostrad płatnych

Dz.U. 2013 poz. 1646

Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2013 poz. 1543

Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

M.P. 2013 poz. 905

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2014

Dz.U. 2013 poz. 843

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych

Dz.U. 2013 poz. 433

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spólkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2012 poz. 951

Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2012 poz. 620

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych

Dz.U. 2012 poz. 467

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą

Dz.U. 2011 nr 246 poz. 1465

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych

Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1387

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym funduszu Drogowym

Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1321

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2011 nr 124 poz. 706

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie stawek oplat za przejazd autostradą

M.P. 2010 nr 97 poz. 1133

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2011

Dz.U. 2010 nr 65 poz. 409

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych

Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1776

Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1446

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych

Dz.U. 2009 nr 143 poz. 1164

Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim

Dz.U. 2009 nr 115 poz. 966

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2009 nr 105 poz. 877

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2009 r. o sprostowaniu błędu

Dz.U. 2009 nr 86 poz. 720

Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

M.P. 2009 nr 80 poz. 995

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2010

Dz.U. 2009 nr 75 poz. 637

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009

Dz.U. 2009 nr 55 poz. 452

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009

Dz.U. 2009 nr 30 poz. 191

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009

Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1621

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008

Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1391

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1269

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008

Dz.U. 2008 nr 193 poz. 1190

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Budowy Dróg Krajowych i Autostrad

Dz.U. 2008 nr 30 poz. 176

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu drogowego na rok 2008

Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1816

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2007 r. sygn. akt K 52/05

Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1375

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego

Dz.U. 2007 nr 173 poz. 1218

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2007 nr 132 poz. 915

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego

Dz.U. 2007 nr 124 poz. 865

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad

Dz.U. 2007 nr 99 poz. 666

Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

M.P. 2007 nr 94 poz. 1033

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2008 r.

M.P. 2007 nr 94 poz. 1032

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat za przejazd 1 km autostrady na rok 2008

Dz.U. 2007 nr 35 poz. 220

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych

M.P. 2007 nr 34 poz. 393

Oświadczenie Rządowe z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Transportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Transportu, Poczty i Telekomunikacji Republiki Słowackiej o zmianie Porozumienia pomiędzy Ministerstwem Transportu i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Transportu, Poczt i Łączności Republiki Słowackiej o miejscu połączenia planowanej autostrady D 18 po stronie słowackiej i planowanej drogi dwujezdniowej po stronie polskiej na granicy państwowej polsko-słowackiej pomiędzy miejscowościami Skalite i Zwardoń oraz ich przebiegu w strefie przygranicznej, sporządzonego w Bratysławie dnia 29 listopada 1995 r., zmienionego Porozumieniem między Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Transportu, Poczty i telekomunikacji Republiki Słowackiej, sporządzonym w Bielsku-Białej w dniu 19 lipca 2001 r., podpisanym w Warszawie dnia 16 lutego 2007 r.

M.P. 2007 nr 34 poz. 392

Porozumienie między Ministrem Transportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Transportu, Poczty i Telekomunikacji Republiki Słowackiej o zmianie Porozumienia pomiędzy Ministerstwem Transportu i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Transportu, Poczt i Łączności Republiki Słowackiej o miejscu połączenia planowanej autostrady D 18 po stronie słowackiej i planowanej drogi dwujezdniowej po stronie polskiej na granicy państwowej polsko-słowackiej pomiędzy miejscowościami Skalite i Zwardoń oraz ich przebiegu w strefie przygranicznej, sporządzonego w Bratysławie dnia 29 listopada 1995 r., zmienionego Porozumieniem między Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Transportu, Poczty i Telekomunikacji Republiki Słowackiej, sporządzonym w Bielsku-Białej dnia 19 lipca 2001 r.

Dz.U. 2007 nr 28 poz. 188

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego

Dz.U. 2007 nr 23 poz. 136

Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia

M.P. 2007 nr 1 poz. 10

Obwieszczenie Ministra Transportu z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat za przejazd 1 km autostrady na rok 2007

Dz.U. 2006 nr 147 poz. 1066

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego

M.P. 2006 nr 90 poz. 958

Obwieszczenie Ministra Transportu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2007

Dz.U. 2006 nr 25 poz. 183

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków krajowego Funduszu Drogowego

Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2251

Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego

Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1540

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego

Dz.U. 2005 nr 172 poz. 1440

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1297

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Dz.U. 2005 nr 140 poz. 1175

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego

M.P. 2005 nr 80 poz. 1143

Obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat za przejazd 1 km autostrady na rok 2006

Dz.U. 2005 nr 45 poz. 435

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach

M.P. 2005 nr 9 poz. 183

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie wykazu umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej

Dz.U. 2005 nr 8 poz. 57

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego

Dz.U. 2005 nr 6 poz. 35

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych kierunków współpracy spółki z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego

Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2603

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2571

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Dz.U. 2004 nr 216 poz. 2204

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Budowy Dróg Krajowych i Autostrad

Dz.U. 2004 nr 214 poz. 2176

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej opłaty paliwowej

Dz.U. 2004 nr 213 poz. 2156

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1334

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych

Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1075

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat za przejazd autostradą

Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1071

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu prowadzenia Krajowego Funduszu Drogowego

Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2251

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej opłaty paliwowej

Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2124

Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz niektórych ustaw

Dz.U. 2003 nr 200 poz. 1953

Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2003 nr 174 poz. 1683

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym

Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Dz.U. 2003 nr 118 poz. 1109

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Dróg Krajowych i Autostrad

Dz.U. 2002 nr 121 poz. 1034

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad płatnych.

Dz.U. 2002 nr 47 poz. 441

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości prowizji od opłat drogowych i kar pieniężnych pobieranych przez urzędy celne oraz sposobu jej pobierania i rozliczania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Dz.U. 2002 nr 46 poz. 436

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Dz.U. 2002 nr 32 poz. 306

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

Dz.U. 2002 nr 12 poz. 116

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

M.P. 2002 nr 6 poz. 122

Oświadczenie Rządowe z dnia 21 września 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia z dnia 19 lipca 2001 r. między Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Transportu , Poczty i Telekomunikacji Republiki Słowackiej zmieniającego Porozumienie pomiędzy Ministerstwem Transportu i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Transportu, Poczt i Łączności Republiki Słowackiej o miejscu połączenia planowanej autostrady D 18 po stronie słowackiej i planowanej drogi dwujezdniowej po stronie polskiej na granicy państwowej polsko-słowackiej pomiędzy miejscowościami Skalite i Zwardoń oraz ich przebiegu w strefie przygranicznej, sporządzone w Bratysławie dnia 29 listopada 1995 r.

M.P. 2002 nr 6 poz. 121

Porozumienie z dnia 19 lipca 2001 r. między Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Transportu, Poczty i Telekomunikacji Republiki Słowackiej zmieniające Porozumienie pomiędzy Ministerstwem Transportu i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Transportu, Poczt i Łączności Republiki Słowackiej o miejscu połączenia planowanej autostrady D 18 po stronie słowackiej i planowanej drogi dwujezdniowej po stronie polskiej na granicy państwowej polsko-słowackiej pomiędzy miejscowościami Skalite i Zwardoń oraz ich przebiegu w strefie przygranicznej, podpisane w Bratysławie dnia 29 listopada 1995 r.

Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1437

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad.

Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1283

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym.

1 - 100 z 135    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP