Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  apelacja:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 336

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 2017 r. sygn. akt U 2/15

Dz.U. 2016 poz. 1749

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania karnego

Dz.U. 2014 poz. 1234

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

M.P. 2001 nr 15 poz. 246

Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 maja 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.

Dz.U. 2000 nr 48 poz. 554

Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1163

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ośrodków zamiejscowych prokuratur.

Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.

Dz.U. 1996 nr 107 poz. 499

Ustawa z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Dz.U. 1996 nr 77 poz. 367

Ustawa z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustaw o prokuraturze, Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy - Prawo o adwokaturze.

Dz.U. 1996 nr 70 poz. 334

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

Dz.U. 1996 nr 43 poz. 189

Ustawa z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1995 nr 111 poz. 538

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 1995 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.

Dz.U. 1995 nr 81 poz. 406

Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U. 1925 nr 127 poz. 908

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1925 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.

Dz.U. 1925 nr 127 poz. 907

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1925 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.

Dz.U. 1925 nr 126 poz. 902

Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 1925 r. w sprawie sądownictwa doraźnego w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i we Lwowie.

Dz.U. 1925 nr 92 poz. 652

Rozporządzenie Ministrów: Sprawiedliwości i Skarbu z dnia 2 września 1925 r. o przerachowaniu wierzytelności i długów wspólnych kas sierocych w okręgach sądów apelacyjnych krakowskiego i lwowskiego.

Dz.U. 1925 nr 92 poz. 649

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 1925 r. w sprawie zwinięcia sądu pokoju w sądzie powiatowym w Lidzbarku w okręgu sądu apelacyjnego w Toruniu.

Dz.U. 1924 nr 113 poz. 1005

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1924 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP