Strona główna  Sejmu RP       
 
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  działalność ubezpieczeniowa:
 
< powrót
 
1 - 100 z 246    Następne >Dz.U. 2014 poz. 1913

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów reasekuracji

Dz.U. 2014 poz. 1899

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń

Dz.U. 2014 poz. 1753

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie rocznych sprawozdań zakładów ubezpieczeń dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej

Dz.U. 2014 poz. 1749

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie rocznych sprawozdań zakładów reasekuracji dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej

Dz.U. 2014 poz. 1742

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów reasekuracji wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej

Dz.U. 2014 poz. 1740

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej

Dz.U. 2014 poz. 1485

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych

Dz.U. 2014 poz. 1450

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym

Dz.U. 2014 poz. 1406

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego

Dz.U. 2014 poz. 1376

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych

Dz.U. 2014 poz. 768

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Dz.U. 2014 poz. 586

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

M.P. 2014 poz. 228

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy

Dz.U. 2014 poz. 158

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

Dz.U. 2013 poz. 950

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Dz.U. 2013 poz. 847

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów

Dz.U. 2013 poz. 392

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Dz.U. 2013 poz. 290

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych

M.P. 2013 poz. 211

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy

M.P. 2013 poz. 91

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy

Dz.U. 2013 poz. 53

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Dz.U. 2012 poz. 1442

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Dz.U. 2012 poz. 1385

Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2012 poz. 942

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych

M.P. 2012 poz. 841

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy

Dz.U. 2012 poz. 605

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji

Dz.U. 2012 poz. 596

Ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1388

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1378

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców

Dz.U. 2011 nr 187 poz. 1111

Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Dz.U. 2011 nr 133 poz. 767

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

M.P. 2011 nr 98 poz. 997

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy

Dz.U. 2011 nr 75 poz. 398

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych

M.P. 2011 nr 71 poz. 705

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy

Dz.U. 2011 nr 67 poz. 355

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień, zawieranych między przedsiębiorcami prowadzącymi działalność ubezpieczeniową, spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

Dz.U. 2010 nr 256 poz. 1720

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów reasekuracji

Dz.U. 2010 nr 248 poz. 1654

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń

Dz.U. 2010 nr 218 poz. 1437

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym raporcie o stanie portfela reasekuracji zakładu reasekuracji

Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1409

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym raporcie o stanie portfela ubezpieczeń i reasekuracji zakładu ubezpieczeń

Dz.U. 2010 nr 161 poz. 1082

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym krajowego zakładu ubezpieczeń

Dz.U. 2010 nr 127 poz. 858

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2010 nr 127 poz. 858

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2010 nr 126 poz. 853

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

Dz.U. 2010 nr 40 poz. 226

Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych

Dz.U. 2010 nr 11 poz. 66

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Dz.U. 2010 nr 3 poz. 12

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1823

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji

Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1822

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń

Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1723

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego

Dz.U. 2009 nr 186 poz. 1444

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

Dz.U. 2009 nr 173 poz. 1347

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej

Dz.U. 2009 nr 173 poz. 1346

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów reasekuracji wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej

Dz.U. 2009 nr 172 poz. 1337

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń

Dz.U. 2009 nr 169 poz. 1330

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2009 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności zakładów reasekuracji oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla rodzajów reasekuracji

Dz.U. 2009 nr 169 poz. 1328

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 wrzesnia 2009 r. w sprawie rocznych sprawozdań zakładów reasekuracji dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej

Dz.U. 2009 nr 165 poz. 1316

Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2009 nr 117 poz. 986

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie sposobu rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji oraz zakresu i trybu składania sprawozdań

Dz.U. 2009 nr 115 poz. 962

Ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Dz.U. 2009 nr 97 poz. 802

Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

M.P. 2009 nr 78 poz. 978

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy

M.P. 2009 nr 43 poz. 669

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy

Dz.U. 2009 nr 42 poz. 341

Ustawa z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2009 nr 39 poz. 308

Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

M.P. 2009 nr 6 poz. 66

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy

Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1628

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, działalnością z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych

Dz.U. 2008 nr 103 poz. 657

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz sposobu przeprowadzania egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych

Dz.U. 2007 nr 170 poz. 1190

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2007 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, działalnością z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych

Dz.U. 2007 nr 159 poz. 1119

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie danych gromadzonych w bazach danych tworzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Dz.U. 2007 nr 137 poz. 964

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność ubezpieczeniową, spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

Dz.U. 2007 nr 112 poz. 769

Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2007 nr 102 poz. 691

Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Dz.U. 2007 nr 82 poz. 557

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2006 nr 178 poz. 1316

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru

Dz.U. 2006 nr 20 poz. 156

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej

Dz.U. 2006 nr 20 poz. 155

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń

Dz.U. 2005 nr 209 poz. 1744

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Dz.U. 2005 nr 174 poz. 1451

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie znaczącej koncentracji ryzyka na poziomie konglomeratu finansowego

Dz.U. 2005 nr 174 poz. 1450

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie transakcji wewnątrzgrupowych konglomeratu finansowego

Dz.U. 2005 nr 174 poz. 1449

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego

Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1396

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym

Dz.U. 2005 nr 143 poz. 1204

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2005 nr 125 poz. 1053

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania

Dz.U. 2005 nr 125 poz. 1052

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie sposobu składania wniosków o wpis albo o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych oraz wykazu dokumentów dołączonych do takich wniosków

Dz.U. 2005 nr 125 poz. 1051

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzania szkoleń zawodowych osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie

M.P. 2005 nr 84 poz. 1219

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy

Dz.U. 2005 nr 83 poz. 719

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego

Dz.U. 2005 nr 63 poz. 563

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych

Dz.U. 2005 nr 51 poz. 465

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń

Dz.U. 2005 nr 49 poz. 463

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Dz.U. 2005 nr 48 poz. 447

Ustawa z dnia 18 lutego 2005 r. o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych ustaw

M.P. 2005 nr 18 poz. 298

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy

Dz.U. 2005 nr 6 poz. 38

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

Dz.U. 2005 nr 6 poz. 37

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2778

Ustawa z dnia 3 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Dz.U. 2004 nr 253 poz. 2532

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej

Dz.U. 2004 nr 110 poz. 1168

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą

Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1034

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora

Dz.U. 2004 nr 94 poz. 910

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zezwolenia ogólnego na uznawanie za środki stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywów znajdujących się poza granicami państw członkowskich Unii Europejskiej

Dz.U. 2004 nr 94 poz. 909

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe

1 - 100 z 246    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2013 Kancelaria Sejmu RP