Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  eksploatacja:
 
< powrót
 
Dz.U. 2014 poz. 1420

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie warunków eksploatacji lotnisk

Dz.U. 2014 poz. 720

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych

Dz.U. 2013 poz. 1152

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Dz.U. 2013 poz. 281

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych

Dz.U. 2011 nr 156 poz. 932

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

M.P. 2011 nr 53 poz. 563

Oświadczenie Rządowe z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o cywilnym transporcie lotniczym, podpisaną w Warszawie dznia 26 listopada 2010 r.

M.P. 2011 nr 53 poz. 562

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o cywilnym transporcie lotniczym, podpisana w Warszawie dnia 26 listopada 2010 r.

M.P. 2011 nr 46 poz. 515

Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zmierzających do zapewnienia realizacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 roku, podpisanym w Warszawie dnia 18 lutego 1995 r.

M.P. 2011 nr 46 poz. 514

Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zmierzających do zapewnienia realizacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 roku, podpisany w Warszawie dnia 18 lutego 1995 r.

M.P. 2011 nr 46 poz. 513

Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonym w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r.

M.P. 2011 nr 46 poz. 512

Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r.

M.P. 2008 nr 50 poz. 446

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2009

Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

M.P. 2006 nr 53 poz. 574

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2007

Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1774

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2005 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dz.U. 2004 nr 167 poz. 1751

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci

M.P. 2003 nr 45 poz. 692

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2003 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2004

Dz.U. 2002 nr 63 poz. 572

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących.

Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1773

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża.

Dz.U. 1990 nr 81 poz. 473

Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

M.P. 1979 nr 29 poz. 153

Zarządzenie Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Górnictwa z dnia 21 listopada 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za egzaminy osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych i osób zatrudnionych przy eksploatacji tych urządzeń oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.

Dz.U. 1978 nr 26 poz. 116

Ustawa z dnia 26 października 1978 r. zmieniająca ustawę o gospodarce paliwowo-energetycznej.

M.P. 1978 nr 18 poz. 66

Zarządzenie Ministrów Gospodarki Materiałowej, Energetyki i Energii Atomowej oraz Górnictwa z dnia 15 maja 1978 r. w sprawie opłat za egzaminy osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych i osób zatrudnionych przy eksploatacji tych urządzeń oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.

M.P. 1973 nr 53 poz. 299

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 15 listopada 1973 r. w sprawie eksploatacji stacji elektroenergetycznych.

M.P. 1973 nr 43 poz. 258

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 24 września 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek.

M.P. 1973 nr 22 poz. 134

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 4 maja 1973 r. w sprawie eksploatacji sieci cieplnych.

Dz.U. 1973 nr 19 poz. 113

Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 4 maja 1973 r. w sprawie kwalifikacji osób zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń energetycznych.

Dz.U. 1973 nr 19 poz. 112

Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 4 maja 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych.

M.P. 1973 nr 14 poz. 91

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 19 marca 1973 r. w sprawie eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych i przetwornic.

M.P. 1972 nr 35 poz. 193

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 14 czerwca 1972 r. w sprawie eksploatacji kotłów pyłowych, gazowych i olejowych.

M.P. 1972 nr 33 poz. 184

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 14 czerwca 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie eksploatacji prądnic (generatorów) synchronicznych.

M.P. 1972 nr 28 poz. 155

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 29 kwietnia 1972 r. w sprawie eksploatacji sieci gazowych.

M.P. 1972 nr 1 poz. 8

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 24 grudnia 1971 r. w sprawie eksploatacji sieci elektroenergetycznych.

M.P. 1971 nr 40 poz. 256

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1971 r. w sprawie eksploatacji prądnic (generatorów) synchronicznych.

M.P. 1971 nr 4 poz. 23

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 9 stycznia 1971 r. w sprawie eksploatacji baterii kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej.

M.P. 1970 nr 26 poz. 218

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 3 sierpnia 1970 r. w sprawie eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek.

M.P. 1969 nr 47 poz. 368

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 25 października 1969 r. w sprawie eksploatacji transformatorów.

M.P. 1967 nr 67 poz. 327

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 21 listopada 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie eksploatacji kotłów rusztowych na paliwo stałe.

M.P. 1967 nr 51 poz. 255

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 1 września 1967 r. w sprawie eksploatacji kotłów rusztowych na paliwo stałe.

M.P. 1967 nr 51 poz. 254

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 1 września 1967 r. w sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń energetycznych.

Dz.U. 1965 nr 38 poz. 238

Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 20 sierpnia 1965 r. w sprawie kwalifikacji osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP