Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  informacja publiczna:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 1397

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

Dz.U. 2017 poz. 1070

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Dz.U. 2017 poz. 492

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej

M.P. 2017 poz. 262

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2016 poz. 2183

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

Dz.U. 2016 poz. 2089

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku

Dz.U. 2016 poz. 1764

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej

Dz.U. 2016 poz. 1181

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej

Dz.U. 2016 poz. 439

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Dz.U. 2016 poz. 352

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Dz.U. 2016 poz. 34

Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 2145

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej

Dz.U. 2015 poz. 2058

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej

Dz.U. 2015 poz. 1993

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Dz.U. 2015 poz. 1936

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 803

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej

Dz.U. 2014 poz. 1662

Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Dz.U. 2014 poz. 782

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej

Dz.U. 2014 poz. 491

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej

Dz.U. 2014 poz. 361

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej

Dz.U. 2013 poz. 1474

Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Dz.U. 2013 poz. 1435

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2013 r. sygn. akt P 25/12

Dz.U. 2012 poz. 473

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2012 r. sygn. akt K 33/11

Dz.U. 2012 poz. 94

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

M.P. 2012 poz. 16

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2011 r. o przyjętych i odrzuconych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2010 r.

Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1195

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2011 nr 132 poz. 766

Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2010 nr 119 poz. 804

Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziałaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

M.P. 2010 nr 32 poz. 464

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2009 r.

Dz.U. 2009 nr 126 poz. 1040

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r.

Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dz.U. 2009 nr 31 poz. 210

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów, jakie muszą spełniać podmioty ubiegające się o status agencji informacyjnej

Dz.U. 2008 nr 211 poz. 1330

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, w której funkcjonuje biuro wymiany informacji o podatku VAT

Dz.U. 2008 nr 86 poz. 526

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zakresu informacji o działalności komisji Weryfikacyjnej powołanej w związku z likwidacją Wojskowych Służb Informacyjnych, podlegających podaniu do publicznej wiadomości

Dz.U. 2007 nr 120 poz. 828

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku

M.P. 2007 nr 17 poz. 194

Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 marca 2007 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu, stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych

M.P. 2007 nr 11 poz. 110

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Dz.U. 2006 nr 49 poz. 358

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006 r. sygn. akt K 17/05

Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1110

Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1313

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego

Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1453

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku.

Dz.U. 2002 nr 78 poz. 712

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U. 2002 nr 67 poz. 619

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Dz.U. 2002 nr 4 poz. 36

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej.

Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Dz.U. 1936 nr 60 poz. 441

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 lipca 1936 r. w sprawie przedsiębiorstw zbierania i udzielania informacyj o stosunkach gospodarczych.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP