Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Karta Nauczyciela:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 1189

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela

Dz.U. 2017 poz. 709

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

Dz.U. 2017 poz. 697

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dz.U. 2017 poz. 60

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Dz.U. 2016 poz. 2035

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

Dz.U. 2016 poz. 1379

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela

Dz.U. 2016 poz. 1378

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych

Dz.U. 2016 poz. 1010

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2016 poz. 741

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego

Dz.U. 2016 poz. 668

Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

M.P. 2016 poz. 170

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie

Dz.U. 2015 poz. 1973

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków

Dz.U. 2015 poz. 1831

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego

Dz.U. 2015 poz. 1268

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 868

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Dz.U. 2015 poz. 572

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej

Dz.U. 2015 poz. 454

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez organy administracji rządowej

Dz.U. 2014 poz. 191

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela

M.P. 2014 poz. 168

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie

Dz.U. 2013 poz. 1421

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela

Dz.U. 2013 poz. 903

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2013 r. sygn. akt K 13/10

Dz.U. 2013 poz. 819

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

Dz.U. 2013 poz. 484

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych

Dz.U. 2013 poz. 393

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Dz.U. 2013 poz. 135

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

M.P. 2013 poz. 93

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie

Dz.U. 2012 poz. 1544

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

Dz.U. 2012 poz. 1538

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

Dz.U. 2012 poz. 174

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

Dz.U. 2011 nr 161 poz. 967

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy

Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dz.U. 2011 nr 143 poz. 838

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

M.P. 2011 nr 15 poz. 158

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie

Dz.U. 2010 nr 117 poz. 789

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2010 r. sygn. akt K 29/07

Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1706

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych

Dz.U. 2009 nr 213 poz. 1650

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela

Dz.U. 2009 nr 141 poz. 1153

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych

Dz.U. 2009 nr 67 poz. 572

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 65/07

Dz.U. 2009 nr 67 poz. 572

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 65/07

Dz.U. 2009 nr 56 poz. 458

Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2009 nr 1 poz. 1

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty

Dz.U. 2008 nr 145 poz. 917

Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1821

Ustawa z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1580

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1369

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1103

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

Dz.U. 2007 nr 102 poz. 689

Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

Dz.U. 2007 nr 80 poz. 542

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1487

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy - Karta Nauczyciela

Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1397

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela

Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2258

Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. uchylająca ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

Dz.U. 2003 nr 137 poz. 1304

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2003 nr 118 poz. 1112

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela

Dz.U. 2002 nr 4 poz. 32

Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1795

Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1794

Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1459

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1323

Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.

Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1074

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

Dz.U. 2000 nr 39 poz. 455

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

Dz.U. 1998 nr 126 poz. 833

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 1998 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów Karty Nauczyciela na instruktorów i kierowników praktycznej nauki zawodu oraz na niektórych innych pracowników prowadzących prace dydaktyczne i wychowawcze.

Dz.U. 1998 nr 58 poz. 368

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy oraz szczegółowych zasad wypłacania nauczycielom dodatku z tytułu pracy w tych warunkach.

Dz.U. 1998 nr 39 poz. 229

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.

Dz.U. 1998 nr 15 poz. 66

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 stycznia 1998 r. w sprawie kryteriów oraz szczegółowych zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych i gospodarki żywnościowej, trybu postępowania odwoławczego, szczegółowych zasad powoływania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny składu zespołu oceniającego oraz zadań i obowiązków dyrektora szkoły w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie.

Dz.U. 1998 nr 15 poz. 64

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego.

Dz.U. 1998 nr 13 poz. 60

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.

M.P. 1998 nr 1 poz. 30

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 stycznia 1998 r. - sygn. akt U. 15/97

Dz.U. 1997 nr 103 poz. 660

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1997 r. w sprawie kryteriów oraz szczegółowych zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli przedmiotów zawodowych w średnich szkołach medycznych oraz zadań i obowiązków dyrektorów tych szkół w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie.

M.P. 1997 nr 78 poz. 743

Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach rolniczych i gospodarki żywnościowej, rozmiaru zniżek oraz szczegółowych zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

M.P. 1997 nr 78 poz. 742

Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

Dz.U. 1997 nr 67 poz. 428

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół artystycznych.

Dz.U. 1997 nr 67 poz. 427

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie zadań i obowiązków dyrektora szkoły i placówki artystycznej w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie.

Dz.U. 1997 nr 56 poz. 357

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela.

Dz.U. 1997 nr 53 poz. 340

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów Karty Nauczyciela na pracowników Ochotniczych Hufców Pracy, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.

M.P. 1997 nr 37 poz. 363

Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach artystycznych, oraz szczegółowych zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć.

M.P. 1997 nr 37 poz. 362

Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół artystycznych, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

M.P. 1997 nr 36 poz. 347

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

M.P. 1997 nr 36 poz. 346

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

M.P. 1997 nr 30 poz. 284

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 1997 r. w sprawie zadań nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole.

Dz.U. 1997 nr 29 poz. 160

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 1997 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli.

M.P. 1997 nr 26 poz. 247

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie określenia szkół, stanowisk oraz warunków, na jakich nauczyciel może być obowiązany do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej.

Dz.U. 1997 nr 26 poz. 139

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.

M.P. 1997 nr 17 poz. 161

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania komisji lekarskich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej do orzekania o potrzebie powstrzymania się od pracy nauczyciela w celu przeprowadzania zaleconego leczenia oraz trybu postępowania przed komisjami.

M.P. 1997 nr 16 poz. 155

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

M.P. 1997 nr 16 poz. 154

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 marca 1997 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Dz.U. 1996 nr 87 poz. 396

Ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

Dz.U. 1995 nr 131 poz. 637

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 września 1995 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach i placówkach artystycznych.

Dz.U. 1992 nr 53 poz. 252

Ustawa z dnia 5 czerwca 1992 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dz.U. 1991 nr 87 poz. 399

Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 1991 r. w sprawie wykładni art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

Dz.U. 1990 nr 72 poz. 423

Ustawa z dnia 28 września 1990 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

Dz.U. 1990 nr 34 poz. 197

Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o zmianie ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania oraz ustawy - Karta Nauczyciela.

Dz.U. 1988 nr 34 poz. 261

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1988 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów Karty Nauczyciela na instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz na niektórych innych pracowników uspołecznionych zakładów pracy, prowadzących prace pedagogiczne i wychowawcze.

Dz.U. 1983 nr 32 poz. 155

Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 24 maja 1983 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów Karty Nauczyciela na nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego.

Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP