Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  kontrola celna:
 
< powrót
 
1 - 100 z 130    Następne >Dz.U. 2017 poz. 1435

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno-skarbowej

Dz.U. 2017 poz. 1047

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego, innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów oraz przepisów z zakresu refundacji wywozowych, a także osób obowiązanych do przechowywania tych dokumentów

Dz.U. 2017 poz. 1004

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych

Dz.U. 2017 poz. 989

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych

Dz.U. 2017 poz. 970

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej

Dz.U. 2017 poz. 916

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli

Dz.U. 2017 poz. 828

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową

Dz.U. 2017 poz. 814

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie formy i trybu przekazywania przez organy Straży Granicznej oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej

Dz.U. 2017 poz. 801

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wydobycia niektórych kopalin

Dz.U. 2017 poz. 567

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych

Dz.U. 2017 poz. 381

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie warunków użycia urządzeń technicznych i psów służbowych podczas kontroli oraz sposobu przeprowadzania przeszukania osoby i rewizji bagażu podróżnego

Dz.U. 2017 poz. 287

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

Dz.U. 2017 poz. 239

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej

Dz.U. 2016 poz. 1880

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo celne

Dz.U. 2016 poz. 750

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych

Dz.U. 2016 poz. 611

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną

Dz.U. 2014 poz. 1662

Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej

Dz.U. 2014 poz. 1660

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

Dz.U. 2014 poz. 1141

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Dz.U. 2014 poz. 907

Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin

Dz.U. 2014 poz. 424

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej

Dz.U. 2014 poz. 365

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej

Dz.U. 2013 poz. 1664

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu międzynarodowych organów kontroli i nadzoru uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich

Dz.U. 2013 poz. 1034

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Dz.U. 2013 poz. 725

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

Dz.U. 2013 poz. 176

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów

Dz.U. 2013 poz. 71

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną

Dz.U. 2012 poz. 1194

Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy – Prawo pocztowe

Dz.U. 2012 poz. 212

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym

Dz.U. 2012 poz. 21

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów

Dz.U. 2011 nr 286 poz. 1680

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną

Dz.U. 2011 nr 172 poz. 1025

Oświadczenie Rządowe z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzona w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r.

Dz.U. 2011 nr 172 poz. 1024

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzona w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r.

Dz.U. 2011 nr 23 poz. 121

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów

Dz.U. 2010 nr 140 poz. 942

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzonej w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r.

Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1562

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków użycia urządzeń technicznych i psów służbowych podczas kontroli oraz sposobu przeprowadzania przeszukania osoby i rewizji bagażu podróżnego

Dz.U. 2009 nr 182 poz. 1424

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania

Dz.U. 2009 nr 182 poz. 1423

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawei wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną

Dz.U. 2008 nr 110 poz. 701

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celnej oraz nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji

Dz.U. 2007 nr 234 poz. 1720

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania

Dz.U. 2007 nr 234 poz. 1719

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej

Dz.U. 2006 nr 58 poz. 402

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu

Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2879

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celnej oraz nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji

Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2559

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej

Dz.U. 2004 nr 221 poz. 2247

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania

Dz.U. 2004 nr 156 poz. 1641

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Celnej

Dz.U. 2004 nr 135 poz. 1443

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia do prowadzenia czynności kontroli celnej wykonywanych poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny

Dz.U. 2004 nr 97 poz. 969

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną

Dz.U. 2004 nr 68 poz. 623

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne

Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne

Dz.U. 2003 nr 201 poz. 1955

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych

Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1943

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania

Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1715

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2003 r. w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

Dz.U. 2003 nr 165 poz. 1590

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej

Dz.U. 2003 nr 90 poz. 850

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie kontroli przez organy celne przywożonych z zagranicy i przewożonych psów i kotów

Dz.U. 2003 nr 3 poz. 32

Oświadczenie Rządowe z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o zasadach współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu, przekraczających polsko-litewską granicę państwową w ruchu drogowym i kolejowym, sporządzonej w Wilnie dnia 14 września 1997 r.

Dz.U. 2003 nr 3 poz. 31

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o zasadach współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-litewską granicę państwową w ruchu drogowym i kolejowym, sporządzona w Wilnie dnia 14 września 1997 r.

Dz.U. 2002 nr 91 poz. 809

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie produktów podlegających zatrzymaniu podczas kontroli celnej, trybu postępowania organów celnych przy ich zatrzymywaniu oraz właściwości i zadań organów wydających opinię o tych produktach.

Dz.U. 2002 nr 91 poz. 808

Oświadczenie Rządowe z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej podpisanego w Warszawie dnia 27 lipca 1999 r. Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o uchyleniu w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r.

Dz.U. 2002 nr 43 poz. 401

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych wpływów uzyskiwanych w wyniku kontroli przeprowadzanej przez funkcjonariuszy celnych.

Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1675

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej.

Dz.U. 2001 nr 117 poz. 1250

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2001 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

Dz.U. 2001 nr 18 poz. 214

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych.

Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1256

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

Dz.U. 2000 nr 36 poz. 402

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej.

Dz.U. 2000 nr 29 poz. 365

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie dodatkowych wpływów uzyskiwanych w wyniku kontroli przeprowadzanej przez funkcjonariuszy celnych.

Dz.U. 2000 nr 15 poz. 179

Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

Dz.U. 1999 nr 104 poz. 1195

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych.

Dz.U. 1999 nr 104 poz. 1193

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

Dz.U. 1999 nr 103 poz. 1191

Oświadczenie Rządowe z dnia 20 października 1999 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowej konwencji w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach, sporządzonej w Genewie dnia 21 października 1982 r.

Dz.U. 1999 nr 103 poz. 1190

Międzynarodowa Konwencja w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach, sporządzona w Genewie dnia 21 października 1982 r.

Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1075

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie sposobu, trybu i warunków badania towarów przedstawionych organowi celnemu.

Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1051

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania organu celnego przy przeprowadzeniu rewizji celnej, pobieraniu próbek towarów, weryfikacji lub przy unieważnieniu zgłoszeń celnych oraz zwalnianiu towarów.

Dz.U. 1999 nr 87 poz. 972

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 1999 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania.

Dz.U. 1999 nr 80 poz. 909

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1999 r. w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej.

Dz.U. 1999 nr 77 poz. 869

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 1999 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną, z uwzględnieniem rodzaju bagażu kontrolowanego, oraz wskazania miejsc właściwych do prowadzenia kontroli.

Dz.U. 1999 nr 70 poz. 785

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1999 r. w sprawie wzoru upoważnienia do prowadzenia czynności kontroli celnej wykonywanych poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny.

Dz.U. 1999 nr 40 poz. 402

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny.

Dz.U. 1998 nr 24 poz. 129

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków wykonywania kontroli celnej.

Dz.U. 1997 nr 154 poz. 1007

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie sposobów i warunków wykonywania kontroli celnej.

Dz.U. 1997 nr 150 poz. 996

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie określenia przejść granicznych, na których jest dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna.

Dz.U. 1997 nr 147 poz. 989

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1997 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych i procedur uproszczonych.

Dz.U. 1997 nr 145 poz. 973

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie generalnego zabezpieczenia i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których można je stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego.

Dz.U. 1997 nr 129 poz. 841

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 1997 r. w sprawie określenia sposobu i warunków wykonywania kontroli celnej oraz nadawania przeznaczenia celnego okrętom wojennym i wojskowym statkom powietrznym oraz wyposażeniu i sprzętowi jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Dz.U. 1997 nr 120 poz. 760

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 1997 r. w sprawie określenia stawek opłat za wydanie pozwolenia, opłat depozytowych, manipulacyjnych dodatkowych, za sprawowanie dozoru celnego, a także określenia czynności kontroli celnej, za które pobierane są opłaty manipulacyjne, oraz określenia stawek tych opłat.

M.P. 1997 nr 74 poz. 701

Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 29 września 1997 r. w sprawie zasad przydziału i wzorów umundurowania oraz wypadków, w których funkcjonariusze organów celnych wykonują obowiązki służbowe bez umundurowania.

M.P. 1997 nr 72 poz. 690

Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

M.P. 1997 nr 71 poz. 689

Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 3 października 1997 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych, oraz nadania statutu urzędom celnym.

M.P. 1997 nr 70 poz. 688

Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie ewidencji towarów, wzorów rejestrów, innych dokumentów ewidencyjnych, formularzy i rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania oraz warunków i trybu rejestrowania kwot należności.

M.P. 1997 nr 67 poz. 662

Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie sposobu, trybu i warunków badania towarów przedstawionych organowi celnemu.

M.P. 1997 nr 67 poz. 660

Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania organu celnego przy przeprowadzaniu rewizji celnej, pobieraniu próbek towarów, weryfikacji lub unieważnianiu zgłoszeń celnych oraz zwalnianiu towarów.

M.P. 1997 nr 66 poz. 649

Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 17 września 1997 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną.

M.P. 1997 nr 66 poz. 648

Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 17 września 1997 r. w sprawie określenia wzorów pieczęci, zamknięć celnych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli celnej.

Dz.U. 1997 nr 23 poz. 117

Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny.

Dz.U. 1996 nr 40 poz. 174

Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 29 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.

M.P. 1996 nr 34 poz. 349

Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie badań statystycznych w organach administracji celnej.

Dz.U. 1996 nr 15 poz. 81

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 lutego 1996 r. w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych.

Dz.U. 1996 nr 2 poz. 14

Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 3 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.

Dz.U. 1995 nr 92 poz. 463

Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 4 sierpnia 1995 r. w sprawie trybu, warunków, okresu zwolnienia od cła, norm ilościowych, określenia rzeczy podlegających zastrzeżeniu nieodstępowania oraz dokumentów wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od cła rzeczy stanowiących mienie niektórych krajowych i zagranicznych osób fizycznych.

Dz.U. 1995 nr 90 poz. 451

Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 26 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.

1 - 100 z 130    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP