Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  opłata skarbowa:
 
< powrót
 
1 - 100 z 206    Następne >Dz.U. 2017 poz. 1543

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2017 poz. 624

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Dz.U. 2016 poz. 1888

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Dz.U. 2016 poz. 1827

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej

Dz.U. 2016 poz. 753

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 1649

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 783

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej

Dz.U. 2015 poz. 613

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa

Dz.U. 2015 poz. 443

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 277

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2014 poz. 1866

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Dz.U. 2014 poz. 1741

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Dz.U. 2014 poz. 1628

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej

Dz.U. 2014 poz. 1328

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2014 poz. 1101

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2014 poz. 851

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Dz.U. 2014 poz. 312

Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2014 poz. 224

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej

Dz.U. 2013 poz. 21

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Dz.U. 2012 poz. 1448

Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2012 poz. 1282

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej

Dz.U. 2012 poz. 826

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo dewizowe

Dz.U. 2012 poz. 749

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa

Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1378

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców

Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1321

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1230

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2010 nr 8 poz. 51

Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej

M.P. 2009 nr 81 poz. 1040

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2009 r. sygn. akt Kp 5/08

Dz.U. 2009 nr 57 poz. 466

Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej

Dz.U. 2009 nr 22 poz. 120

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1414

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska

Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1367

Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1198

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1121

Ustawa z dnia 19 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej

Dz.U. 2008 nr 44 poz. 262

Ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej

Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1330

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

Dz.U. 2007 nr 128 poz. 883

Ustawa z dnia 13 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej

Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1804

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu

Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Dz.U. 2006 nr 137 poz. 975

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie sposobu zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej

Dz.U. 2006 nr 50 poz. 360

Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2005 nr 153 poz. 1272

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej

Dz.U. 2005 nr 143 poz. 1199

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2005 nr 94 poz. 788

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2005 nr 90 poz. 757

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2005 nr 62 poz. 550

Ustawa z dnia 3 marca 2005 r. o zmianie ustawy o zmianie imion i nazwisk oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2005 nr 14 poz. 115

Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie innych ustaw

Dz.U. 2004 nr 253 poz. 2532

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej

Dz.U. 2004 nr 253 poz. 2531

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji

Dz.U. 2004 nr 91 poz. 870

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw

Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Dz.U. 2004 nr 49 poz. 466

Ustawa z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy o opłacie skarbowej

Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2156

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty

Dz.U. 2003 nr 190 poz. 1864

Ustawa z dnia 12 września 2003 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw

Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1651

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz innych ustaw

Dz.U. 2003 nr 143 poz. 1392

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty

Dz.U. 2003 nr 96 poz. 874

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dz.U. 2003 nr 7 poz. 78

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1758

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.

Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1180

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.

Dz.U. 2002 nr 135 poz. 1143

Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej.

Dz.U. 2002 nr 71 poz. 655

Ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności.

Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1114

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji.

Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 2001 nr 60 poz. 610

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłacie skarbowej.

Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1176

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.

Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1041

Ustawa z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U. 2000 nr 86 poz. 960

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej.

Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dz.U. 2000 nr 68 poz. 805

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i ustawy o opłacie skarbowej.

Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1277

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz poszczególnych kategorii podatników.

Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1247

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty skarbowej, sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty oraz przypadków, w których zapłata opłaty skarbowej następuje znakami tej opłaty lub przez nabycie urzędowego blankietu wekslowego.

Dz.U. 1999 nr 106 poz. 1209

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie wzorów znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych oraz warunków ich wymiany.

Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1202

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie przedłużenia terminu wpłaty opłaty skarbowej od weksli.

Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1109

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie.

Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1074

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.

Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1073

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa.

Dz.U. 1998 nr 114 poz. 735

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej.

Dz.U. 1998 nr 45 poz. 273

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.

Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Dz.U. 1997 nr 117 poz. 751

Ustawa z dnia 31 lipca 1997 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe i niektórych innych ustaw.

M.P. 1997 nr 26 poz. 246

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.

Dz.U. 1996 nr 82 poz. 381

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.

Dz.U. 1995 nr 7 poz. 33

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U. 1995 nr 4 poz. 18

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Dz.U. 1994 nr 136 poz. 705

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie opłaty skarbowej.

Dz.U. 1994 nr 134 poz. 701

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wymiany znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych.

Dz.U. 1994 nr 126 poz. 620

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U. 1994 nr 115 poz. 555

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.

M.P. 1994 nr 61 poz. 538

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.

Dz.U. 1994 nr 48 poz. 195

Ustawa z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Dz.U. 1994 nr 1 poz. 3

Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 1993 nr 129 poz. 600

Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin.

Dz.U. 1993 nr 102 poz. 467

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 1993 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz odpłatności za wykonywanie tych czynności.

Dz.U. 1993 nr 56 poz. 261

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.

Dz.U. 1992 nr 53 poz. 253

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie opłaty skarbowej.

M.P. 1992 nr 34 poz. 244

Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 3 października 1992 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości.

M.P. 1992 nr 27 poz. 190

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1992 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru opłaty skarbowej od sprzedaży bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego.

1 - 100 z 206    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP