Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

 Dostępne hasła:
  pacjenci
  Pakistan
  Palestyna
  paliwa i smary
  Panama
  Państwowa Agencja Atomistyki
  Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna
  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Państwowa Inspekcja Handlowa
  Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin
  Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska
  Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Produkcji Rolniczej
  Państwowa Inspekcja Radiowa
  Państwowa Inspekcja Sanitarna
  Państwowa Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych
  Państwowa Inspekcja Techniczna Rolnictwa
  Państwowa Inspekcja Telekomunikacyjna
  Państwowa Inspekcja Telekomunikacyjna i Pocztowa
  Państwowa Inspekcja Weterynaryjna
  Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich
  Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
  Państwowa Komisja Wyborcza
  Państwowa Komunikacja Samochodowa
  Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna
  Państwowa Rada Gospodarki Przestrzennej
  Państwowa Rada Górnictwa
  Państwowa Rada Ochrony Przyrody
  Państwowa Rada Ochrony Środowiska
  Państwowa Rada Rolnicza
  Państwowa Straż Łowiecka
  Państwowa Straż Pożarna
  Państwowa Straż Rybacka
  Państwowa Szkoła Morska w Gdyni
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu
  państwowe gospodarstwo leśne
  państwowe przedsiębiorstwa rolne
  Państwowe Ratownictwo Medyczne
  Państwowy Arbitraż Gospodarczy
  Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej
  Państwowy Fundusz Kombatantów
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Państwowy Fundusz Ziemi
  Państwowy Inspektorat Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej
  Państwowy Instytut Geologiczny
  Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń
  Państwowy Zakład Higieny
  Państwowy Zakład Ubezpieczeń
  papier
  papiery wartościowe
  Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
  Papua i Nowa Gwinea
  Paragwaj
  parki narodowe
  Parlament Europejski
  partie polityczne
  Partnerstwo dla Pokoju
  pasze
  paszporty
  patenty
  Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Pełnomocnik Rządu do Spraw Decentralizacji Finansów Publicznych
  Pełnomocnik Rządu do Spraw Dzieci
  Pełnomocnik Rządu do Spraw Informacji Europejskiej
  Pełnomocnik Rządu do Spraw Konwencji Klimatycznej
  Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej
  Pełnomocnik Rządu do Spraw Obsługi Środków Finansowych pochodzących z UE
  Pełnomocnik Rządu do Spraw Polskiej Energetyki Jądrowej
  Pełnomocnik Rządu do Spraw Przygotowania Udziału Polski w Światowej Wystawie Expo 2000
  Pełnomocnik Rządu do Spraw Realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządow.
  Pełnomocnik Rządu do Spraw Realizacji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego
  Pełnomocnik Rządu do Spraw Reform Ustrojowych Państwa
  Pełnomocnik Rządu do Spraw Reformy Centrum Gospodarczego Rządu
  Pełnomocnik Rządu do Spraw Reformy Zabezpieczenia Społecznego
  Pełnomocnik Rządu do Spraw Restrukturyzacji Finansów Publicznych
  Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodziny
  Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodziny i Kobiet
  Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
  Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego
  Pełnomocnik Rządu do Spraw Telekomunikacji na Wsi
  Pełnomocnik Rządu do Spraw Usuwania Skutków Powodzi
  Pełnomocnik Rządu do Spraw Usuwania Skutków Suszy
  Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego
  Pełnomocnik Rządu do Spraw Współpracy Północno-Wschodnich Województw RP
  Pełnomocnik Rządu do Spraw Zagranicznych Przedsiębiorstw Drobnej Wytwórczości
  Pełnomocnik Rządu do Zagospodarowania Mienia Przejętego od Wojsk FR
  personel lotniczy
  Peru
  petycje
  pieczęcie urzędowe
  pieczywo
  pielęgniarstwo
  pieniężny system
  Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
  placówka naukowa
  placówka opiekuńczo-wychowawcza
  Plan Informatyzacji Państwa
  planowanie przestrzenne
  planowanie społeczno-gospodarcze
  platyna
  poczta
  Poczta Polska
  podatek akcyzowy
  podatek dochodowy
  podatek dochodowy od osób fizycznych
  podatek dochodowy od osób prawnych
  podatek gruntowy
  podatek importowy
  podatek leśny
  podatek obrotowy
  podatek od nieruchomości
  podatek od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń
  podatek od spadków i darowizn
  podatek od środków transportowych
  podatek od towarów i usług
  podatek od wynagrodzeń
  podatek rolny
  podatek wyrównawczy
  podatki
  podatki i opłaty terenowe
  podmiot gospodarczy
  podpis elektroniczny
  podróże służbowe
  podróże zagraniczne
  podstawa wymiaru
  pogotowie ratunkowe
  pojazdy mechaniczne
  pojazdy nienormatywne
  pojazdy uprzywilejowane
  pokój międzynarodowy
  Policja
  poligraficzny przemysł
  Politechnika Warszawska
  Polityczny Komitet Doradczy
  polityka pieniężna
  polityka zagraniczna
  Polonia
  polonia zagraniczna
  Polska
  Polska Agencja Antydopingowa
  Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna
  Polska Agencja Kosmiczna
  Polska Agencja Prasowa
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A.
  Polska Agencja Telegraficzna
  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
  Polska Akademia Nauk
  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji
  Polska Izba Handlu Zagranicznego
  Polska Izba Ubezpieczeń
  Polska Klasyfikacja Działalności
  Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług
  Polska Komisja Akredytacyjna
  Polska Konfederacja Sportu
  Polska Organizacja Turystyczna
  Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego
  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
  Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
  Polski Czerwony Krzyż
  Polski Instytut Rozrachunkowy
  Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
  Polski Instytut Sztuki Filmowej
  Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości
  Polski Komitet Normalizacyjny
  Polski Komitet Olimpijski
  Polski Komitet Paraolimpijski
  Polski Komitet Pomocy Społecznej
  Polski Rejestr Statków
  Polski Uniwersytet na Obczyźnie
  Polski Związek Działkowców
  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  Polski Związek Głuchych
  Polski Związek Krótkofalowców
  Polski Związek Łowiecki
  Polski Związek Motorowy
  Polski Związek Niewidomych
  Polski Związek Wędkarski
  Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych
  Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
  Polskie Centrum Akredytacji
  Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
  Polskie Koleje Państwowe
  Polskie Linie Lotnicze LOT
  Polskie Normy
  polskie przedstawicielstwa za granicą
  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  Polskie Towarzystwo Lekarskie
  Polskie Towarzystwo Rusycystyczne
  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
  Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
  Polsko-Litewskie Zgromadzenie Poselskie
  położne
  pomniki walki i męczeństwa
  pomoc dla dzieci i młodzieży
  pomoc dla rodzin
  pomoc finansowa
  pomoc prawna
  pomoc sąsiedzka
  pomoc społeczna
  Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  poręczenia państwowe
  Portugalia
  porty lotnicze
  porty morskie
  porządkowanie prawa
  posłowie
  postęp naukowo-techniczny
  postępowanie egzekucyjne
  postępowanie egzekucyjne w administracji
  postępowanie karne skarbowe
  postępowanie nakazowe i upominawcze
  powiaty
  powietrze atmosferyczne
  powodzie
  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
  Powszechna Kasa Oszczędności
  powszechne świadectwo udziałowe
  powszechne towarzystwo emerytalne
  Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności
  powszechny obowiązek obrony
  pozasądowe rozwiązywanie sporów
  pozwolenia na wywóz i przywóz
  pożyczka zbożowa
  pożyczki państwowe
  praca
  praca i ubezpieczenia społeczne
  praca przymusowa
  praca za granicą
  prace naukowo-badawcze
  pracodawca
  pracodawca zagraniczny
  pracownicy
  pracownicy cywilni
  pracownicy nauki
  pracownicy samorządowi
  pracownicy socjalni
  pracownicy urzędów państwowych
  pracownicze ogrody działkowe
  pracownicze programy emerytalne
  praktyka lekarska
  praktyki zawodowe
  prasowe prawo
  prawa człowieka
  prawa i obowiązki oraz właściwość
  prawa obywatelskie
  prawo miejscowe
  prawo o ruchu drogowym
  prawo pracy
  prawo wykonywania zawodu
  preferencje
  premie
  Prezes GUS
  Prezes Krajowego Urzędu Pracy
  Prezes Narodowego Banku Polskiego
  Prezes Rady Ministrów
  Prezes Trybunału Konstytucyjnego
  Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki
  Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
  Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
  Prezydent RP
  probiercze prawo
  procedura
  produkcja
  produkty biobójcze
  produkty rolnicze
  profilaktyka
  Program rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska FR
  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  projektowanie
  Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
  Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
  prokuratura
  promieniowanie
  prospekt informacyjny
  prowizja
  prywatyzacja
  przeciwdziałanie alkoholizmowi
  przeciwpożarowa ochrona
  przedawnienie
  przedmioty ortopedyczne
  przedmioty użytku
  przedpłaty na samochody osobowe
  przedsiębiorstwa
  przedsiębiorstwa mieszane
  przedsiębiorstwa państwowe
  przedsiębiorstwa zagraniczne
  przedszkola
  przejęcie mienia na własność państwa
  przejścia graniczne
  przekształcenia własnościowe
  przemysł
  przemysł chemiczny
  przemysł cukrowniczy
  przemysł farmaceutyczny
  przemysł lekki
  przemysł lotniczy
  przemysł maszynowy
  przemysł metalowy
  przemysł papierniczy
  przemysł spożywczy
  przemysł terenowy
  przepisy karne
  przepisy sanitarne
  przepustki graniczne
  przetargi
  przetargi walutowe
  przewodnicy
  przewozowe prawo
  przewóz osób
  przygotowanie i projektowanie
  przyjaźń i współpraca
  przymus bezpośredni
  przyrządy i pomoce naukowe
  przysięga
  przystąpienie
  przywileje i immunitety
  psy
  ptaki
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP