Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  Polskie Koleje Państwowe:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 680

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”

Dz.U. 2014 poz. 1201

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu Kolejowym

Dz.U. 2014 poz. 1160

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”

Dz.U. 2011 nr 168 poz. 1002

Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

Dz.U. 2011 nr 104 poz. 606

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu tworzenia i organizacji służb wykonujących zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy w "Polskich Kolejach Państwowych Spółka Akcyjna", kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących te zadania oraz szczegółowego sposobu i trybu kontroli tych służb

Dz.U. 2010 nr 258 poz. 1757

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji

Dz.U. 2010 nr 247 poz. 1651

Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskiego Koleje Państwowe" oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2010 nr 108 poz. 686

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

Dz.U. 2009 nr 155 poz. 1231

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przez Polskie Koleje Państwowe Spółkę Akcyjną przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych

Dz.U. 2009 nr 23 poz. 134

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji

Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1393

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia liczby udziałów samorządów województw w kapitale zakładowym PKP Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dz.U. 2008 nr 193 poz. 1196

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2008 r. sygn. akt P 2/08

Dz.U. 2008 nr 97 poz. 624

Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

Dz.U. 2007 nr 231 poz. 1703

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2007 r. sygn. akt K 26/05

Dz.U. 2006 nr 15 poz. 105

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie trybu przekazywania przez "Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środków na refinansowanie świadczeń przedemerytalnych

Dz.U. 2006 nr 12 poz. 61

Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym

Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1315

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości

Dz.U. 2005 nr 69 poz. 625

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2005 r. sygn. akt K 30/03

Dz.U. 2003 nr 202 poz. 1964

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie trybu przekazywania przez spółkę akcyjną "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna", na konto Funduszu Pracy, środków na refinansowanie świadczeń przedemerytalnych

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 720

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

M.P. 2003 nr 49 poz. 757

Oświadczenie Rządowe z dnia 7 października 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z dnia 29 marca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii w sprawie Studium Wykonalności Prywatyzacji Polskich Kolei Państwowych S.A. (PKP S.A.)

M.P. 2003 nr 49 poz. 756

Umowa z dnia 29 marca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii w sprawie Studium Wykonalności Prywatyzacji Polskich Kolei Państwowych S.A. (PKP S.A.)

Dz.U. 2003 nr 6 poz. 63

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

Dz.U. 2002 nr 205 poz. 1730

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 2002 nr 77 poz. 698

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dz.U. 2002 nr 62 poz. 563

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych przedsiębiorców - producentów kolejowych pojazdów szynowych.

Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1436

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 października 2001 r. w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1086

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 2001 nr 9 poz. 70

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie trybu przekazywania przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe", a następnie przez spółkę akcyjną "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna", na konto Funduszu Pracy środków na finansowanie świadczeń przedemerytalnych.

Dz.U. 2001 nr 8 poz. 69

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy ze względu na okresy zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Koleje Państwowe" i w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" i ustalenia liczby jednostek uczestnictwa w Funduszu Własności Pracowniczej przypadających na każdą z tych grup.

Dz.U. 2001 nr 4 poz. 29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" gruntów będących własnością Skarbu Państwa, w tym rodzajów dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach.

Dz.U. 2000 nr 84 poz. 948

Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 2000 nr 40 poz. 464

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", objętego programem restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych.

M.P. 2000 nr 32 poz. 667

Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 września 2000 r. w sprawie ogłoszenia zmian w statucie przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1999 nr 75 poz. 851

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostępniania przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1999 nr 66 poz. 749

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" osobom uprawnionym do świadczeń tych zakładów.

Dz.U. 1999 nr 63 poz. 716

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" objętego programem restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych.

Dz.U. 1999 nr 38 poz. 377

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i organizacji służb wykonujących zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy w przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe" , kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących te zadania oraz szczegółowych zasad kontroli tych służb.

Dz.U. 1999 nr 21 poz. 193

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1120

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1998 nr 154 poz. 1013

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kolejowych jednostek organizacyjnych właściwych do ustalenia i wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych.

Dz.U. 1998 nr 117 poz. 756

Ustawa z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 1998 nr 114 poz. 741

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy.

M.P. 1998 nr 41 poz. 571

Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 listopada 1998 r. w sprawie ogłoszenia zmian w statucie przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

M.P. 1998 nr 9 poz. 180

Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 marca 1998 r. w sprawie ogłoszenia zmian w statucie przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

M.P. 1997 nr 11 poz. 78

Zarządzenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych.

Dz.U. 1993 nr 68 poz. 330

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Dz.U. 1991 nr 107 poz. 463

Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1974 nr 47 poz. 283

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1974 nr 2 poz. 14

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1971 nr 17 poz. 166

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmian w zakresie wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

M.P. 1939 nr 169 poz. 414

Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1939 r. o przeniesieniu Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Radomiu do Chełma

Dz.U. 1939 nr 23 poz. 144

Ustawa z dnia 24 marca 1939 r. o rozrachunku pomiędzy Skarbem Państwa, przedsiębiorstwem "Polskie Koleje Państwowe" i Państwowym Funduszem Drogowym a Bankiem Polskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Państwowym Bankiem Rolnym.

Dz.U. 1938 nr 43 poz. 358

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1934 r. o uposażeniu pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1938 nr 21 poz. 176

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1938 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia emerytalnego i odszkodowania za nieszęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1936 nr 26 poz. 209

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1936 r. o zaciągnięciu pożyczek na cele inwestycyjne przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe.

Dz.U. 1936 nr 20 poz. 169

Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 22 lutego 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o zaopatrzeniu emerytalnem i odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1935 nr 95 poz. 594

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1935 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia emerytalnego i odszkodowania za nieszczęśliwe wpadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1935 nr 16 poz. 91

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu funduszu zaliczkowego dla pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1935 nr 16 poz. 90

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu funduszu zasobów przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1934 nr 53 poz. 486

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 czerwca 1934 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu zagranicznego przez przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1934 nr 9 poz. 74

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o zaopatrzeniu emerytalnem i odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1934 nr 4 poz. 24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1934 r. o uposażeniu pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1934 nr 4 poz. 23

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1934 r. o stosunku służbowym pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1933 nr 61 poz. 457

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 kwietnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o odprawach dla pracowników nieetatowych przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe", zwolnionych ze służby.

Dz.U. 1933 nr 46 poz. 371

Rozporządzenie Ministra Komunikacji wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 22 maja 1933 r. o zmianie sposobu wypłaty uposażenia pracownikom nieetatowym przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1933 nr 46 poz. 359

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1932 r. o zaopatrzeniu emerytalnem pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" i o zaopatrzeniu pozostałych po tych pracownikach wdów i sierot, oraz o odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki.

Dz.U. 1933 nr 38 poz. 309

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 19 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Opieki Społecznej, w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 26 sierpnia 1929 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej o zakresie opieki lekarskiej i środków leczniczych dla pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

M.P. 1932 nr 182 poz. 217

Uchwała Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1932 r. w sprawie przeniesienia Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Gdańsku do Torunia

Dz.U. 1932 nr 76 poz. 689

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 1932 r. o sprostowaniu błędów w tekście rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1929 r. o stosunku służbowym pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1932 nr 61 poz. 577

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1932 r. o zaopatrzeniu emerytalnem pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" i o zaopatrzeniu pozostałych po tych pracownikach wdów i sierot, oraz o odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki.

Dz.U. 1932 nr 61 poz. 576

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1929 r. o stosunku służbowym pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1931 nr 93 poz. 720

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 10 października 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ustalenia roku budżetowego przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1931 nr 89 poz. 700

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 września 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia w kraju pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1931 nr 41 poz. 362

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 kwietnia 1931 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

M.P. 1930 nr 133 poz. 195

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 maja 1930 r. o odraczaniu wpłaty należności celnych przez Dyrekcje Polskich Kolei Państwowych

Dz.U. 1930 nr 94 poz. 731

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Komunikacji z dnia 24 grudnia 1930 r. w sprawie wykonania art. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" w zakresie rejestru handlowego.

Dz.U. 1930 nr 89 poz. 705

Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 5 grudnia 1930 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o utworzeniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1930 nr 82 poz. 641

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1929 nr 62 poz. 485

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 26 sierpnia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej o zakresie opieki lekarskiej i środków leczniczych dla pracowników Przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1929 nr 57 poz. 448

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1929 r. o zaopatrzeniu emerytalnem etatowych pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" i o zaopatrzeniu pozostałych po nich wdów i sierot oraz o odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki.

Dz.U. 1926 nr 94 poz. 551

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1926 r. o zaopatrzeniu emerytalnem nieetatowych pracowników Polskich Kolei Państwowych i o zaopatrzeniu pozostałych po nich wdów i sierot, oraz o odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP