Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  służba zdrowia:
 
< powrót
 
1 - 100 z 272    Następne >Dz.U. 2017 poz. 1519

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych

Dz.U. 2016 poz. 2245

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

Dz.U. 2016 poz. 1665

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

Dz.U. 2016 poz. 1618

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie felczera

Dz.U. 2016 poz. 1251

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Dz.U. 2015 poz. 1686

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja dotycząca komórek rozrodczych i zarodków

Dz.U. 2015 poz. 1372

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

Dz.U. 2015 poz. 651

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich

Dz.U. 2014 poz. 1429

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich

Dz.U. 2014 poz. 1384

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

Dz.U. 2014 poz. 174

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

Dz.U. 2013 poz. 999

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach systemu informacji w ochronie zdrowia

Dz.U. 2013 poz. 769

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

Dz.U. 2013 poz. 696

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

M.P. 2013 poz. 579

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2011 r.

Dz.U. 2013 poz. 26

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Dz.U. 2012 poz. 1498

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

Dz.U. 2012 poz. 1491

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Dz.U. 2012 poz. 1489

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny

Dz.U. 2012 poz. 1133

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie felczera

Dz.U. 2012 poz. 545

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych

Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych

Dz.U. 2011 nr 159 poz. 954

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych

Dz.U. 2011 nr 151 poz. 896

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Dz.U. 2011 nr 129 poz. 736

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich

Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

M.P. 2011 nr 70 poz. 694

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie wykazu specjalności lekarskich uzyskiwanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, które odpowiadają specjalnościom uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej

M.P. 2011 nr 67 poz. 667

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2009 r.

Dz.U. 2010 nr 65 poz. 420

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształtujących w zawodzie pielęgniarki i położnej

Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1708

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich

Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1557

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1555

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach

Dz.U. 2008 nr 136 poz. 856

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich

Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Dz.U. 2005 nr 38 poz. 351

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia

Dz.U. 2004 nr 226 poz. 2295

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do diagnostów laboratoryjnych

Dz.U. 2004 nr 197 poz. 2034

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać plan zdrowotny dla służb mundurowych, oraz zakresu danych niezbędnych do przygotowania tego planu

Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1780

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

Dz.U. 2004 nr 144 poz. 1529

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

Dz.U. 2004 nr 143 poz. 1515

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach

Dz.U. 2004 nr 53 poz. 531

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie felczera

Dz.U. 2004 nr 1 poz. 1

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla ochrony zdrowia", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

Dz.U. 2003 nr 171 poz. 1665

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia z dnia 10 września 2003 r. w sprawie szczegółowych, zasad, zakresu i trybu współdziałania zakładów opieki zdrowotnej ze służbą zdrowia w zakładach karnych i aresztach śledczych w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności

Dz.U. 2003 nr 8 poz. 103

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane

Dz.U. 2002 nr 30 poz. 275

Ustawa budżetowa na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r.

Dz.U. 2002 nr 8 poz. 83

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych, którym przekazane jako dary lub zakupione przez te jednostki towary są zwolnione od cła.

Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1207

Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1083

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej.

Dz.U. 2001 nr 71 poz. 743

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U. 2000 nr 92 poz. 1025

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2000 r. sygn. akt K. 12/2000.

Dz.U. 2000 nr 77 poz. 878

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostępniania przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez Ministra Obrony Narodowej.

Dz.U. 2000 nr 38 poz. 437

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U. 1999 nr 61 poz. 672

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania szkód poniesionych przez Policję, Państwową Straż Pożarną i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służbę zdrowia w związku z ich działaniem w miejscu i czasie odbywania się imprezy masowej oraz trybu wypłaty odszkodowań przez jej organizatora.

Dz.U. 1999 nr 57 poz. 614

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

Dz.U. 1999 nr 56 poz. 592

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 1999 r. w sprawie uprawnień do kierowania przez żołnierzy zasadniczej służby wojskowej pojazdami specjalnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1999 nr 53 poz. 566

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień zawodowych felczera.

Dz.U. 1999 nr 45 poz. 458

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 1999 r. sygn. akt P. 6/98.

Dz.U. 1999 nr 30 poz. 300

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Dz.U. 1998 nr 37 poz. 213

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego, składanego przez cudzoziemca ubiegającego się o prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa lub o ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa.

Dz.U. 1998 nr 3 poz. 8

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U. 1997 nr 145 poz. 982

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 1997 r. - sygn. akt U. 6/96.

M.P. 1997 nr 78 poz. 748

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 października 1997 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie ochrony zdrowia oraz działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

M.P. 1997 nr 68 poz. 670

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie zgłaszania podjęcia i zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarki wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz trybu przekazywania tych zgłoszeń.

Dz.U. 1997 nr 52 poz. 336

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1997 r. w sprawie medycznych centrów kształcenia ustawicznego dorosłych.

Dz.U. 1997 nr 34 poz. 214

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U. 1997 nr 28 poz. 153

Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Dz.U. 1997 nr 24 poz. 127

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U. 1997 nr 18 poz. 104

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lutego 1997 r. w sprawie kwalifikacji osób innych niż lekarz, uprawnionych do przeprowadzania konsultacji z kobietą ciężarną zamierzającą dokonać przerwania ciąży, tworzenia list osób konsultujących oraz sposobu i trybu przeprowadzania konsultacji.

Dz.U. 1996 nr 151 poz. 718

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1996 r. w sprawie warunków pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów oraz sposobu stwierdzania spełniania tych warunków.

Dz.U. 1996 nr 83 poz. 385

Oświadczenie Rządowe z dnia 22 marca 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiego porozumienia w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek, sporządzonego w Strasburgu dnia 25 października 1967 r.

Dz.U. 1996 nr 83 poz. 384

Europejskie porozumienie w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek, sporządzone w Strasburgu dnia 25 października 1967 r.

Dz.U. 1996 nr 80 poz. 377

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U. 1996 nr 41 poz. 180

Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu.

Dz.U. 1996 nr 41 poz. 179

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu.

Dz.U. 1995 nr 138 poz. 682

Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

Dz.U. 1995 nr 132 poz. 653

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 listopada 1995 r. w sprawie zasad organizowania i zakresu rehabilitacji leczniczej w domach pomocy społecznej.

Dz.U. 1995 nr 123 poz. 595

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia.

Dz.U. 1995 nr 122 poz. 594

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U. 1995 nr 84 poz. 425

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Dz.U. 1995 nr 84 poz. 424

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U. 1995 nr 8 poz. 42

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U. 1994 nr 125 poz. 614

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U. 1994 nr 95 poz. 464

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie czynności fachowych, które mogą być wykonywane w poszczególnych typach aptek przez osoby nie mające prawa samodzielnego wykonywania zawodu aptekarza.

Dz.U. 1994 nr 88 poz. 412

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Dz.U. 1994 nr 82 poz. 382

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej.

Dz.U. 1994 nr 69 poz. 303

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

M.P. 1994 nr 57 poz. 487

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 października 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego i lotniczego resortu zdrowia i opieki społecznej.

M.P. 1994 nr 41 poz. 346

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 lipca 1994 r. w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami.

Dz.U. 1994 nr 31 poz. 112

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia.

Dz.U. 1994 nr 21 poz. 75

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

M.P. 1994 nr 2 poz. 6

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie ewidencji aptekarzy i techników farmaceutycznych zatrudnionych w aptece.

Dz.U. 1993 nr 127 poz. 588

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 1993 r. w sprawie określenia środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, które mogą być wydawane bez recepty lekarskiej przez apteki działające w resorcie obrony narodowej, oraz szczegółowych zasad wydawania przez te apteki leków i materiałów medycznych.

Dz.U. 1993 nr 104 poz. 477

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Dz.U. 1993 nr 97 poz. 448

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej aptekarzy.

Dz.U. 1993 nr 76 poz. 363

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 sierpnia 1993 r. w sprawie ogólnych warunków, trybu zawierania i rozwiązywania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz trybu ustalania i rozliczania należności za te świadczenia.

Dz.U. 1993 nr 73 poz. 347

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie zasad odbywania rocznej praktyki w aptekach.

Dz.U. 1993 nr 63 poz. 305

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1993 r. w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej aptekarzy.

M.P. 1993 nr 42 poz. 421

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 sierpnia 1993 r. w sprawie określenia środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, które mogą być wydawane przez apteki bez recepty lekarskiej oraz szczegółowych zasad wydawania przez apteki leków i materiałów medycznych.

Dz.U. 1993 nr 41 poz. 190

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

1 - 100 z 272    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP