Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  stowarzyszenia:
 
< powrót
 
1 - 100 z 339    Następne >Dz.U. 2017 poz. 399

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

Dz.U. 2017 poz. 210

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach

Dz.U. 2016 poz. 644

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów

Dz.U. 2015 poz. 1923

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 1393

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach

Dz.U. 2015 poz. 1142

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Dz.U. 2015 poz. 43

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2012 poz. 813

Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu „Inicjatywa Młodzi Misjom” z siedzibą w Tarnowie

Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1094

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej"

Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Dz.U. 2007 nr 226 poz. 1675

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kulturze fizycznej

Dz.U. 2007 nr 168 poz. 1186

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej polskiej z dnia 3 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Dz.U. 2007 nr 112 poz. 766

Ustawa z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2005 nr 60 poz. 532

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Emmanuel"

Dz.U. 2005 nr 27 poz. 229

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych z siedzibą w Katowicach

Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2426

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny i ustawy - Kodeks karny wykonawczy

Dz.U. 2004 nr 172 poz. 1802

Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie

Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1397

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Unia Kapłanów Chrystusa Sługi"

Dz.U. 2004 nr 40 poz. 366

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie udzielania żołnierzom zawodowym zezwoleń na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej

Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2051

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu uczestnictwa podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich wykonywaniem

Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1861

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 października 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Dom Rodzinny"

Dz.U. 2003 nr 96 poz. 874

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 729

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu "Ognisko Światła i Miłości"

Dz.U. 2002 nr 91 poz. 812

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu praw i obowiązków podmiotów sprawujących dozór, zasad i trybu wykonywania dozoru oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru.

Dz.U. 2002 nr 78 poz. 710

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman.

Dz.U. 2002 nr 18 poz. 181

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Ludowy Uniwersytet Katolicki.

Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1851

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

Dz.U. 2001 nr 139 poz. 1568

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu.

Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1559

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1539

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Dz.U. 2001 nr 95 poz. 1045

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie".

Dz.U. 2001 nr 79 poz. 855

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

Dz.U. 2001 nr 52 poz. 551

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej do pracy na stanowiska pracy związane z obronnością kraju.

Dz.U. 2001 nr 42 poz. 469

Ustawa z dnia 1 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1240

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego.

Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1237

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.

Dz.U. 2000 nr 45 poz. 527

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu "Dom na skRAJu"

Dz.U. 2000 nr 40 poz. 472

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Apostołów Bożego Miłosierdzia "Faustinum" w Krakowie-Łagiewnikach.

Dz.U. 2000 nr 26 poz. 319

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Dz.U. 2000 nr 5 poz. 62

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Włocławskiej.

Dz.U. 1999 nr 30 poz. 288

Oświadczenie Rządowe z dnia 20 marca 1999 r. w sprawie wejścia w życie Decyzji nr 1/99 Rady Stowarzyszenia między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rzecząpospolitą Polską, z drugiej strony, z dnia 25 stycznia 1999 r. wprowadzającej zmiany w Protokole nr 4 do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rzecząpospolitą Polską, z drugiej strony.

Dz.U. 1998 nr 115 poz. 748

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

Dz.U. 1996 nr 71 poz. 343

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych.

M.P. 1996 nr 59 poz. 556

Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 17 września 1996 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych.

M.P. 1996 nr 55 poz. 514

Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 19 lipca 1996 r. w sprawie wzorcowych programów zajęć wychowania fizycznego dla jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz Szefowi Obrony Cywilnej Kraju.

Dz.U. 1996 nr 27 poz. 118

Ustawa z dnia 10 stycznia 1996 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

Dz.U. 1996 nr 25 poz. 113

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej.

Dz.U. 1996 nr 13 poz. 74

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie terytorialnym.

M.P. 1996 nr 12 poz. 143

Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie zmian w wykazie decyzji o udzieleniu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Dz.U. 1996 nr 1 poz. 5

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie wysokości, szczegółowych zasad pobierania i odprowadzania opłat od czystych nośników i urządzeń służących do utrwalania utworów dla własnego użytku osobistego oraz wskazania organizacji zbiorowego zarządzania właściwych do ich pobierania.

Dz.U. 1995 nr 97 poz. 480

Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P. 1995 nr 39 poz. 472

Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Sztuki o udzieleniu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Dz.U. 1995 nr 27 poz. 141

Ustawa budżetowa na rok 1995 z dnia 30 grudnia 1994 r.

Dz.U. 1994 nr 140 poz. 789

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

Dz.U. 1994 nr 138 poz. 735

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości opłat na Fundusz Promocji Twórczości od egzemplarzy utworów, których autorska ochrona majątkowa upłynęła, szczegółowych zasad wypłat z tego Funduszu oraz przyznawania z niego stypendiów i pomocy socjalnej.

Dz.U. 1994 nr 73 poz. 323

Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P. 1994 nr 65 poz. 585

Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości w wojsku.

M.P. 1994 nr 59 poz. 506

Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 1994 r. w sprawie Międzynarodowego Roku Rodziny.

Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz.U. 1993 nr 103 poz. 472

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.

Dz.U. 1993 nr 100 poz. 458

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1993 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

Dz.U. 1993 nr 84 poz. 394

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1993 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

Dz.U. 1992 nr 8 poz. 31

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Dz.U. 1990 nr 87 poz. 507

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestru stowarzyszeń.

Dz.U. 1990 nr 14 poz. 86

Ustawa z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o szkolnictwie wyższym.

M.P. 1990 nr 3 poz. 20

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 1990 r. w sprawie trybu przedstawiania wniosku o nadanie tytułu honorowego "Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności".

M.P. 1989 nr 26 poz. 210

Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 1 sierpnia 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu zmiany przynależności zawodników do stowarzyszeń kultury fizycznej i innych jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność sportową, oraz zasad reprezentowania tych stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych.

Dz.U. 1989 nr 23 poz. 126

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 1989 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestru stowarzyszeń.

Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

M.P. 1989 nr 10 poz. 83

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1989 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne".

M.P. 1989 nr 10 poz. 82

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1989 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".

M.P. 1989 nr 9 poz. 81

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Bojowników o Wolność i Demokrację".

M.P. 1989 nr 9 poz. 80

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1989 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej".

M.P. 1989 nr 9 poz. 79

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1989 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Lekarskie".

M.P. 1989 nr 9 poz. 78

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Motorowy".

M.P. 1988 nr 33 poz. 301

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 1988 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet Polskich".

M.P. 1988 nr 27 poz. 241

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 września 1988 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Stowarzyszenie Wisła-Odra".

Dz.U. 1988 nr 25 poz. 176

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1988 r. w sprawie uznania Stowarzyszenia "Wisła-Odra" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

M.P. 1988 nr 23 poz. 213

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 1988 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Krótkofalowców".

M.P. 1988 nr 13 poz. 115

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 kwietnia 1988 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Opieki nad Majdankiem".

M.P. 1988 nr 13 poz. 114

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 1988 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa".

M.P. 1988 nr 8 poz. 68

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lutego 1988 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Inwalidów Wojennych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

Dz.U. 1988 nr 4 poz. 29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1988 r. w sprawie uznania Towarzystwa Opieki nad Majdankiem za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U. 1987 nr 41 poz. 237

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie uznania Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

M.P. 1987 nr 36 poz. 306

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 października 1987 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej".

M.P. 1987 nr 17 poz. 144

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 maja 1987 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Stowarzyszenie Architektów Polskich".

M.P. 1987 nr 2 poz. 17

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Niewidomych".

M.P. 1986 nr 30 poz. 220

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 września 1986 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych".

M.P. 1986 nr 23 poz. 171

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1986 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Bojowników o Wolność i Demokrację".

M.P. 1986 nr 17 poz. 111

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 maja 1986 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Zrzeszenie Polskich Towarzystw Medycznych".

M.P. 1986 nr 15 poz. 102

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 kwietnia 1986 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Olimpijski".

Dz.U. 1986 nr 10 poz. 54

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1986 r. w sprawie uznania Zrzeszenia Polskich Towarzystw Medycznych za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

M.P. 1986 nr 9 poz. 62

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 1986 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem".

Dz.U. 1985 nr 55 poz. 286

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1985 r. w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

M.P. 1985 nr 23 poz. 176

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Pomocy Społecznej".

M.P. 1985 nr 23 poz. 175

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 sierpnia 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia"".

M.P. 1985 nr 20 poz. 156

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej".

1 - 100 z 339    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP