Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  środki trwałe:
 
< powrót
 
1 - 100 z 125    Następne >Dz.U. 2016 poz. 1864

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)

Dz.U. 2014 poz. 701

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dz.U. 2013 poz. 761

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez przedsiębiorców żeglugowych opodatkowanych podatkiem tonażowym wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dz.U. 2013 poz. 550

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dz.U. 2013 poz. 330

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości

Dz.U. 2010 nr 242 poz. 1622

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)

Dz.U. 2010 nr 191 poz. 1280

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez armatorów opodatkowanych podatkiem tonażowym wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

M.P. 2009 nr 10 poz. 129

Zarządzenie Nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych będących w posiadaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonych do realizacji zadań, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, oraz sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2009 r.

Dz.U. 2007 nr 34 poz. 211

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2808

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dz.U. 2004 nr 260 poz. 2589

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)

Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2533

Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2003 nr 224 poz. 2227

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dz.U. 2003 nr 148 poz. 1449

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1836

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dz.U. 2002 nr 69 poz. 642

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków przekazywania samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej środków publicznych, sposobu rozliczania tych środków oraz sprawowania kontroli nad prawidłowością ich wykorzystania.

Dz.U. 2002 nr 18 poz. 169

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).

Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1820

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia zwolnień celnych innych niż określone w art. 190(1)-190(41) Kodeksu celnego.

Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1764

Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.

Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1752

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

Dz.U. 2000 nr 113 poz. 1186

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości.

Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1317

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).

Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1245

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U. 1999 nr 100 poz. 1175

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dz.U. 1999 nr 70 poz. 780

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu

Dz.U. 1999 nr 6 poz. 39

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1078

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dz.U. 1997 nr 14 poz. 78

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dz.U. 1997 nr 6 poz. 35

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dz.U. 1996 nr 93 poz. 421

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie suwalskim.

Dz.U. 1996 nr 88 poz. 397

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie katowickim.

Dz.U. 1996 nr 39 poz. 171

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.

M.P. 1996 nr 12 poz. 141

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 1996 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osób prawnych.

Dz.U. 1995 nr 154 poz. 797

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U. 1995 nr 122 poz. 590

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych.

Dz.U. 1995 nr 107 poz. 526

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1995 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.

Dz.U. 1995 nr 95 poz. 474

Ustawa z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1995 nr 89 poz. 445

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.

Dz.U. 1995 nr 73 poz. 362

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych.

Dz.U. 1995 nr 54 poz. 288

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze.

Dz.U. 1995 nr 52 poz. 283

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie nadania statutu Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad.

M.P. 1995 nr 35 poz. 418

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 lipca 1995 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dz.U. 1995 nr 35 poz. 173

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

M.P. 1995 nr 32 poz. 376

Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych banków oraz w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych banków będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych lub ubiegających się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

Dz.U. 1995 nr 14 poz. 63

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

M.P. 1995 nr 9 poz. 125

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 lutego 1995 r. w sprawie wskaźników przeliczeniowych do aktualizacji wyceny środków trwałych na dzień 1 stycznia 1995 r.

Dz.U. 1995 nr 9 poz. 43

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.

Dz.U. 1995 nr 7 poz. 34

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych.

Dz.U. 1995 nr 5 poz. 26

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1995 r. w sprawie warunków przekazania przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. części majątku bankom regionalnym.

Dz.U. 1995 nr 5 poz. 25

Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1994 nr 140 poz. 789

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

Dz.U. 1994 nr 140 poz. 788

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dz.U. 1994 nr 140 poz. 787

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie karty podatkowej.

Dz.U. 1994 nr 133 poz. 688

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Dz.U. 1994 nr 104 poz. 508

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.

M.P. 1994 nr 57 poz. 486

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 1994 r. w sprawie założeń polityki społeczno-gospodarczej na 1995 r.

M.P. 1994 nr 22 poz. 178

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1994 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego.

Dz.U. 1994 nr 18 poz. 62

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.

M.P. 1994 nr 2 poz. 9

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 stycznia 1994 r. w sprawie wskaźników przeliczeniowych do aktualizacji wyceny wartości środków trwałych na dzień 1 stycznia 1994 r.

Dz.U. 1994 nr 1 poz. 2

Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U. 1993 nr 134 poz. 652

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku od towarów i usług.

Dz.U. 1993 nr 134 poz. 646

Ustawa z dnia 16 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania i niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1993 nr 127 poz. 586

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.

Dz.U. 1993 nr 97 poz. 443

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.

M.P. 1993 nr 69 poz. 614

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalenia i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.

Dz.U. 1993 nr 46 poz. 209

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.

Dz.U. 1993 nr 39 poz. 176

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie podatku od towarów i usług.

Dz.U. 1993 nr 28 poz. 131

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.

Dz.U. 1993 nr 28 poz. 127

Ustawa z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.

M.P. 1993 nr 4 poz. 16

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 1993 r. w sprawie współczynników przeliczeniowych do aktualizacji wyceny wartości środków trwałych na dzień 1 stycznia 1993 r.

Dz.U. 1992 nr 103 poz. 524

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.

Dz.U. 1992 nr 99 poz. 496

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dz.U. 1992 nr 96 poz. 476

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

Dz.U. 1992 nr 78 poz. 396

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

M.P. 1992 nr 36 poz. 273

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 listopada 1992 r. w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za wrzesień 1992 r.

Dz.U. 1992 nr 30 poz. 130

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1992 r. w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.

M.P. 1992 nr 14 poz. 111

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 1992 r. w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za marzec 1992 r.

Dz.U. 1991 nr 124 poz. 553

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U. 1991 nr 63 poz. 270

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej instytucji artystycznych.

M.P. 1991 nr 26 poz. 185

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 1991 r. w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za czerwiec 1991 r.

Dz.U. 1991 nr 24 poz. 100

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania wartości początkowej i ewidencjonowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez podatników podatku dochodowego nie obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.

Dz.U. 1991 nr 19 poz. 83

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz aktualizacji wyceny środków trwałych.

M.P. 1991 nr 12 poz. 82

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 marca 1991 r. w sprawie współczynników przeliczeniowych do aktualizacji wyceny wartości środków trwałych na dzień 1 stycznia 1991 r.

Dz.U. 1991 nr 12 poz. 55

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów z dnia 2 lutego 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami finansowymi na naukę w 1991 r.

M.P. 1991 nr 7 poz. 52

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 1991 r. w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za grudzień 1990 r.

Dz.U. 1991 nr 6 poz. 23

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1990 r. w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej i sprawozdawczości finansowej oraz zasad obliczania wyniku finansowego ubezpieczycieli.

M.P. 1991 nr 1 poz. 9

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 grudnia 1990 r. uzupełniające obwieszczenie w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za wrzesień 1990 r.

Dz.U. 1990 nr 90 poz. 529

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz aktualizacji wyceny środków trwałych.

Dz.U. 1990 nr 45 poz. 260

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na zbycie środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.

Dz.U. 1990 nr 42 poz. 248

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz zasad aktualizacji wyceny środków trwałych.

M.P. 1990 nr 32 poz. 260

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 sierpnia 1990 r. w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za czerwiec 1990 r.

M.P. 1990 nr 19 poz. 157

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 1990 r. w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za marzec 1990 r.

Dz.U. 1990 nr 18 poz. 106

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie zasad ustalania wartości początkowej i ewidencjonowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez podatników podatku dochodowego nie obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.

Dz.U. 1990 nr 12 poz. 76

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ubezpieczenia ustawowego środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych.

Dz.U. 1990 nr 5 poz. 32

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych.

Dz.U. 1989 nr 72 poz. 422

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz zasad aktualizacji wyceny środków trwałych

M.P. 1989 nr 44 poz. 363

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1989 r. w sprawie współczynników przeliczeniowych do aktualizacji wyceny wartości środków trwałych na dzień 1 stycznia 1990 r.

Dz.U. 1989 nr 29 poz. 157

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procentu odpisów amortyzacyjnych podlegających wpłacie na dochody Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle i Funduszu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego w latach 1989 i 1990.

Dz.U. 1989 nr 22 poz. 117

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ubezpieczenia ustawowego środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych.

1 - 100 z 125    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP